SKĄD POMYSŁ NA SPÓŁDZIELNIĘ?

W 2013 roku przedstawiciele Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej zwrócili się do Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. z propozycją zorganizowania spotkania z przedstawicielami gmin powiatu tureckiego celem zaprezentowania idei ekonomii społecznej. Wówczas wójtowie gmin członkowskich Stowarzyszenia uznali pomysł za godny wsparcia, odpowiadający potrzebom obszaru, ale padła też propozycja, aby to Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. podjęła się opracowania koncepcji przedsięwzięcia w imieniu gmin. I tak też się stało. Jednym z istotnych argumentów przemawiających za powołaniem Spółdzielni była możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dotacji inwestycyjnej w wysokości 100 tys. złotych na zakup sprzętu i wyposażenia oraz wsparcia pomostowego przyznawanego na każdy tworzony w ramach dotacji etat w wysokości 1500 złotych/mc (maksymalnie przez pół roku).

Biznes Plan utworzenia spółdzielni został złożony do KOWES w dniu 13 grudnia, a na koniec stycznia 2014 r. na stronie konińskiego ośrodka została zamieszczona lista rankingowa, na której nasz pomysł znalazł się na zaszczytnym – pierwszym miejscu spośród dziesięciu innych projektów z regionu. Z przyczyn formalnych, związanych z dalszym funkcjonowaniem spółdzielni, ostatecznie założycielami spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w dniu…… zostały gminy Kawęczyn, Przykona, Brudzew, Turek oraz Miasto Turek. Spółdzielnia uzyskała wpis w KRS w dniu 20 marca 2014 r.

Gotujemy z pasją

Gotujemy z pasją

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Inni o nas

Inni o nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore